คู่มืออยู่เยอรมนี (ฉบับปรับปรุง)

(comments: 0)

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008

 • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015(ฉบับปรับปรุง)
  ISBN 978-3-00-048362-2
 • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015(ฉบับปรับปรุง)
  ISBN 978-3-00-048362-2

Read more …

คู่มือให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือ“การให้คำปรึกษา” สำหรับคนไทยในต่างแดน(ฉบับปรับปรุง)

A5 จำนวน 64 หน้า 

ISBN 978-3-00-048361-5

Kontakt: info@d-magazine.de 

A5 จำนวน 64 หน้า  ราคา 15.00 ยูโร (รวมค่าส่งภายในประเทศเยอรมนี แถม“ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน จำนวน 1 เล่ม มีโควต้า 100 เล่มเท่านั้น)

Kontakt: info@d-magazine.de 

 

 • พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2014 จำนวน 500 เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2018 จำนวน 250 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

 

คู่มือให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยในต่างแดน เป็นผลิตผลที่เกิดจากโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 6 ปี (จัดทำ และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ.2014 และพิมพ์ครั้งที่สองในเดือนธันวาคม ค.ศ.2018 จำนวน 250 เล่ม

การจัดทำคู่มือให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยในต่างแดนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในคู่มือฯ เล่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบปัญหา รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ สู่สังคมไทยในต่างแดน

เนื้อหาในเล่ม

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษา
 • การให้คำปรึกษาคืออะไร
 • ผู้ให้คำปรึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา
 • กระบวนการให้คำปรึกษา

บทส่งท้าย                                                   

 • ข้อควรคำนึง สำหรับผู้ให้คำปรึกษา
 • หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจในเยอรมนี

คู่มือการบริหารจัดการ

คู่มือ “การบริหารจัดการ” สำหรับคนไทยในต่างแดน Handbuch für ehrenamtliche Organisationen

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  เมษายน ค.ศ. 2017

A5 จำนวน 76 หน้า  แจกฟรี 

ผู้สนใจส่งซองติดแสตมป์จำนวน 1,45 ยูโร(ภายในประเทศเยอรมนี)

ส่งไปที่ Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C, D-78333 Stockach-Wahlwies

          ทักษะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันภายในองค์การอย่างเป็นระบบ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพด้านการบริหาร จัดการ และการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

          ทีมงานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO) ได้รวบรวมเนื้อหาที่บรรยายและอภิปรายระหว่างการอบรมดังกล่าว และทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาสาสมัครไทยสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ในการทำงานใน กลุ่ม ชมรม และสมาคมเมื่อต้องการ

เนื้อหาในเล่ม

 • กว่าจะเป็นสมาคม และองค์การ: แนวคิดและรูปแบบ
 • การบริหารจัดการองค์การ
 • วัฒนธรรมการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamkultur)
 • การบัญชีของสมาคมที่ดำเนินกิจการไม่แสวงหากำไร(ประเทศเยอรมนี)
 • การจัดการความขัดแย้ง: ผ่านมุมมองทางดนตรีบำบัด

คู่มือครูแม่-สอนลูกพูดภาษาไทย

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

A5 จำนวน 60 หน้า 

Kontakt: info@d-magazine.de 

 

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

 • พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2019 จำนวน 1000 เล่ม

 

คู่มือ ครูแม่ คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากแม่ไทยในเยอรมนี/สวิตเซอร์แลนด์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูด/สอนภาษาไทยแก่ลูก ในการประชุมเชิงปฎิบัติการในและในการบรรยายสัญจรทั้งเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ที่ร่วมแรงกาย แรงใจ แรงสมอง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น รวมทั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการครูแม่ ทุกท่านที่กล่าวนามมานี้ สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

 

เนื้อหาในเล่ม

1.“ครูแม่” คืออะไร

2.วิธีการ “ครูแม่”

3.ปัญหาและอุปสรรค

 1. ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

บทส่งท้าย

 • ครูแม่ หรือ ครูพ่อ กับหลักการ Mehrsprachigkeit
 • “ครูแม่” ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
 • คำขวัญของครูแม่ “มั่นใจ สม่ำเสมอ ไม่ท้อแท้”
 • สิ่งที่”ครูแม่”ไม่ควรทำ
 • ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับการเป็น “ครูแม่”
 • การเลี้ยงดูลูก “เติมเต็ม” หรือ “แก้ไข” อดีตของแม่
 • เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการ: “การเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมภาค 2 “ครูแม่” ในเยอรมนี

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ:“ครูแม่” ในสวิตเซอร์แลนด์

คู่มืออยู่เยอรมนี (ฉบับปรับปรุง)

ISBN 978-3-00-048362-2

A5 จำนวน 104 หน้า  ราคา 12.00 ยูโร (รวมค่าส่งภายในประเทสเยอรมนี)

Kontakt: info@d-magazine.de 

 

 • พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008 จำนวน 1000 เล่ม
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015 จำนวน 500 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
  ISBN 978-3-00-048362-2
 • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 จำนวน 500 เล่ม(ฉบับปรับปรุง)

 

การจัดทำคู่มือสำหรับคนไทยในเยอรมนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในเยอรมนีอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับในสังคม

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และที่กำลังจะเดินทางมาพำนักในประเทศนี้ จะได้รับประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ สู่สังคมไทยวงกว้างในเยอรมนี รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงให้คู่มือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาในเล่ม

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
 2. ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี
 3. สิทธิพำนัก]
 4. กฎหมายครอบครัว
 5. ครอบครัวและเด็ก
 6. การประกันประเภทต่างๆ
 7. การงานและอาชีพ
 8. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 9. หน่วยงานบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในเยอรมนี
 10. ที่อยู่หน่วยงานราชการไทยในเยอรมนี

 

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

“หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี”

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  ค.ศ. 2014

สถานะ: “หนังสือหมดแล้ว”

 

นักวิชาการไทยและนักพัฒนาสังคมชาวไทยในเยอรมนีได้ร่ว มกันนำเสนอภาพของผู้หญิงไทยและตัวตนของชุมชนไทยในประ เทศเยอรมนี โดยใช้กรอบคิดและการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยใน พื้นที่(ประเทศเยอรมนี) ผ่านบทความสั้นๆ ให้ข้อมูลและภาพผู้หญิงไทยในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งอาจแตกต่างไปอีกด้านหนึ่งของภาพผู้หญิงไทย ที่มีการเผยแพร่อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทยและเยอ รมัน และตอกย้ำให้เห็นถึงการดำรงอยู่ และพัฒนาการของชุมชนไทย ด้วยการมองปัญหาโดย “คนใน” ที่สัมผัสกับปัญหาโดยตรง มิใช่มุมมองของ “คนนอก” ที่เข้ามาศึกษาอย่างฉาบฉวย
ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆ มากมายดังนี้
บทนำ 40 ปีการเคลื่อนย้ายประชากรหญิงไทยมาเยอรมนี
ตอนที่ 1 ภาพรวม: หญิงไทย และชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี
บทที่ 1 สถานการณ์คนไทย 2555: ตัวเลขสถิติและปัญหา
ตอนที่ 2 หญิงไทยในเยอรมนี.
บทที่ 2 หญิงไทยในฐานะภรรยาฝรั่ง(เยอรมัน)และมารดาของลู กติด
บทที่ 3 หญิงไทยและชายไทยแปลงเพศ ในงานค้าประเวณีในประเทศเยอรมนี
ตอนที่ 3 นักวิชาชีพไทย
บทที่ 4 การเรียนการสอนภาษาไทยที่ภาควิชาไทยศึกษา
บทที่ 5 บางแง่เกี่ยวกับงานแปลวรรณกรรมภาษาเยอรมัน
บทที่ 6 วิชาชีพล่าม: มุมมองของล่ามไทย
บทที่ 7 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแพทย์และพยาบาลในเยอรม นี: จากประสบการณ์พยาบาลไทย
บทที่ 8 ประสบการณ์เป็นนักข่าว(อิสระ) 5 ปี ในยุโรป(เยอรมนี)
บทที่ 9 การทำงานช่วยเหลือคนไทยในองค์กรเยอรมัน
บทที่ 10 การประกอบกิจการส่วนตัวของคนไทยในเยอรมนี
ตอนที่ 4 แรงงานไทย
บทที่ 11 แรงงาน(แม่บ้านไทย)ในเยอรมนี
บทที่ 12 ตามล้าง & ตามเช็ด: อาชีพทำความสะอาดในเยอรมนี
ตอนที่ 5 ศิลปินไทย
บทที่ 13 นางแบบบอดี้เพ้นท์ติ้งและโฟโต้โมเดล
บทที่ 14 พู่ไท ศิลปินไทยในเยอรมนี
บทที่ 15 เสียงดนตรีไทย ในศูนย์กศน.ฮัมบวร์ก
บทที่ 16 การตั้งกลุ่มนาฏศิลป์ไทย
บทที่ 17 กลุ่มรำไทยในเบอร์ลิน
ตอนที่ 6 วิถีชีวิตไทยในเยอรมนี
บทที่ 18 การทำงานกับคนเยอรมันในศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
บทที่ 19 หญิงไทยต้องไปขึ้นศาล: ประสบการณ์ของล่าม
บทที่ 20 ภาพลักษณ์ของหญิงไทยในสังคมเยอรมัน การเลือกปฎิบัติ – ระหว่างลัทธิการเหยียดเชื้อชาติ เพศและชนชั้น
บทที่ 21 สนามหลวงไทยในเบอร์ลิน
บทที่ 22 งานไทยในเยอรมนี
บทที่ 23 เล่าเรื่องการจัดงานไทย
ตอนที่ 7 กลุ่ม ชมรม สมาคมไทยในเยอรมนี: ศักยภาพและความพยายามในการดูแลตนเอง
บทที่ 24 อาสาสมัครไทยในเยอรมนี: โครงสร้าง ปัญหา และทางออก
บทที่ 25 สมาคมธารา
บทที่ 26 โรงเรียนสอนภาษาเยอรมันสมาคมไทยอาสา
บทที่ 27 จนมาเป็น สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี
บทที่ 28 สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ
บทที่ 29 สมาคมกระต่ายสามตัว
บทที่ 30 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างปร ะเทศ: ศูนย์การเรียน กศน. ฮัมบวร์ก
บทที่ 31 โรงเรียนรักเมืองไทย
บทที่ 32 วัดไทย
บทที่ 33 กลุ่มไทยเพื่อการช่วยตนเอง (Thai SHG)
บทที่ 34 ชมรมไทยเพื่อเพื่อนไทย เมืองแอร์ลังเงน
บทที่ 35 รักษ์ไท กลุ่มคนไทยในนอยมึนสเตอร์และเมืองใกล้เคียง
บทที่ 36 เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)
บทที่ 37 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนไทยในเยอรมนี

Close Window