เครือข่ายคนไทยในต่างแดนเป็นใคร

ในช่วงระยะหลังนี้ผู้อ่านคงจะได้ยินและได้เห็นชื่อของสมาคมคนไทยในต่างแดน บ่อยมากขึ้น  แต่อาจจะยังไม่ทราบว่า สมาคมนี้คือใครและทำอะไร  หลายคนรู้จักทีมงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน แต่ยังสับสนและแยกแยะไม่ได้ว่า คนนี้และคนนั้นอยู่ในสมาคมไหนกันแน่  เพราะแต่ละคนนั้นเป็นอาสาสมัครและมีผลงานที่อำนวยประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยหลาย ๆ สมาคมในต่างแดน เป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการไทยและสวิตเซอร์แลนด์  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตในต่างแดน  เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่ชุมชนคนไทยในต่างแดนมาเป็นเวลานาน
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน  ชื่อภาษาอังกฤษ  Network Thais Overseas ชื่อย่อ NTO  และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der Thailänder im Ausland เพียงแค่ชื่อของสมาคมก็แสดงความหลากหลายแล้วใช่ไหมคะ  จึงขอใช้ชื่อย่อของสมาคมเพื่อการแนะนำตัวว่า “สมาคม เอ็นทีโอ” หรือ NTO
“สมาคม เอ็นทีโอ” เป็นเครือข่ายถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ ตลอดจนสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่
ภารกิจของสมาคม
• ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กรและหน่วยงานของคนไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่พำนักและทำงาน ในต่างประเทศ
• ประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายของรัฐและภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศปลายทางที่คนไทยพำนักอยู่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในแดน รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
• ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน
• ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาตรการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนไทยในต่างแดน ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
• ผลักดันให้เกิดองค์กรถาวร(ในประเทศไทย)ที่ทำหน้าที่ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ
• สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนี พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา
 

Team Darstellung


อรณี ไฟฟ์เฟอร์ (Oranee Pfeiffer)
  • ฝ่ายประสานงานทั่วไป

นัดดา มึลเลอร์ (Nadda Müller)
ประชาสัมพันธ์

ศักดา บัวลอย (Sakda Bualoi)
  • เลขานุการ

ธนิดา แบคมันน์ (Thanida Bäckmann)
  • เหรัญญิก

Close Window